Đầu tư nước ngoài

– Tư vấn và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty, tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài;

– Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài;

– Đăng ký mở chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng giao dịch, cơ sở bán lẻ … cho doanh nhiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

– Tư vấn lập dự án đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài;

– Tư vấn thuê đất và giải quyết các vấn đề pháp lý cho lao động nước ngoài (giấy phép lao động; thẻ thường trú…);

– Tư vấn chính sách ưu đãi đầu tư giữa các vùng miền và chính sách pháp luật của nhà nước;

– Cung ứng dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho nhà đầu tư; công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

– Tư vấn giải thể và phá sản doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài;

Leave a Reply

Your email address will not be published.