Thuế và tài chính doanh nghiệp

– Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khê khai thuế cho doanh nghiệp mới thành lập;

– Dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp;

– Dịch vụ viết báo cáo tài chính cho doanh nghiệp;

– Dịch vụ tư vấn làm báo cáo kiểm toán độc lập cho doanh nghiệp;

– Các dịch vụ tư vấn pháp luật khác trong lĩnh vực doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.