Dịch vụ doanh nghiệp

– Cung ứng dịch vụ tư vấn và thực hiện dịch vụ thành lập các loại hình doanh nghiệp: Thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH, tập đoàn kinh tế…;

– Thực hiện hoạt động thay đổi giấy phép kinh doanh theo yêu cầu của khách hàng: Thay đổi trụ sở; tăng vốn; giảm vốn; thay đổi cổ đông…

– Tư vấn thực hiện dịch vụ mua bán, chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp;

– Tư vấn chia doanh nghiệp; tách doanh nghiệp; sáp nhập doanh nghiệp; hợp nhất doanh nghiệp;

– Thực hiện thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp và giải thể doanh nghiệp và đăng ký phá sản doanh nghiệp;

– Cung ứng dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên đối với doanh nghiệp;

– Tư vấn quản trị doanh nghiệp và giải quyết các tranh chấp nội bộ doanh nghiệp;

– Tư vấn, xây dựng các văn bản định chế liên quan đến cơ chế nội bộ như văn bản lưu hành trong công ty, điều lệ, văn bản hợp tác giữa các phòng ban,…

– Xây dựng cơ chế quản trị rủi ro và trực tiếp tham mưu cố vấn cho quản lý doanh nghiệp trong quá trình cung cấp dịch vụ;

– Tư vấn và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published.